Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referater-2020

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 15. januar, 2020

Fraværende: Lene Hansen

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet med følgende bemærkning at der var anvendt forkert dato i referatets pkt. 10. Der skulle rettelig have stået: At der afholdes valgmøde til menighedsrådet d. 12. maj
 3. Nyt fra formanden:
  Pga. manglende kirkegårds konsulent i stiftet trækker det ud med renoveringen af øst muren.
 4. : Menighedsrådsvalg: Inger Grethe og Kim meddelte at de ikke ønskede at stille op til det kommende menighedsrådsvalg. Inger Grethe tilbød at indføre en ny kirkeværge i arbejdet. Der skal findes 2 nye medlemmer til det kommende valg og alle blev bedt om at gøre en indsats at finde egnede kandidater.
 5. Orientering ved Else: Der var intet under dette punkt.
 6. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Synslisten for 2020 blev gennemgået og opgaverne fordelt. Der var vrøvl med den varme hane på toilettet i Laurentiushuset. Henrik blev sat på opgaven.
 7. Eventuelt: Betalingsfristen for udsendte regninger blev vedtaget til at være 14 dage. Gitte orienteres om beslutningen. Der bliver afholdt fastelavn d. 23. februar med samme program som sidste år. Eva ville høre hvornår Carsten havde tid til at fortælle om egnen så den årlige menighedsudflugt kunne fastsættes. Der er kyndelmisse d. 2. februar og da det var annonceret at bespisningen stod på gule ærter, blev dette fastholdt skønt et ønske om en anden menu. Else gjorde opmærksom på hvor nemt det er at bruge kalenderen i Churchdesk og bad til at alle satte arrangementer ind i den hvis det ikke var blevet gjort. Eva spurgte til om der kunne lukkes for gennemgangen fra kirkegården igennem materialepladsen. Der var bred enighed om at det ville sende et dårligt signal med alt for mange forbudsskilte. I stedet blev det foreslået at hegne den del af materialepladsen ind hvor der står planter m.m. Menighedsrådet investere i en ny lyskæde til grantræet ved gadekæret. Kim ville undersøge om de havde en kæde på trælasten der var lang nok. D 26. januar afholdes der brunch før kirkegang.

Carl Bruun
Else Korsholm
Birgitte Pedersen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 19. februar, 2020

Fraværende: Birgitte Pedersen

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt med et ønske fra præsten om at få et punkt på det lukkede møde.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet med følgende bemærkning at der var stod november i overskriften. Der skulle have stået januar.
 3. Nyt fra formanden:
 • ombygning af Esbønderup sygehus havde stiftet ingen yderligere kommentarer og det må formodes at der gives dispensation fra kirkens byggelinje
 • Der er formandsmøde d. 20. februar hvor formanden blev opfordret til at foreslå fælles annoncering i forbindelse med valgmødet d. 12. maj.
 • PU’s møde og økonomiske kalender blev givet til kasseren. På grund af manglende kirkegårds konsulent i stiftet trækker det ud med renoveringen af øst muren.
 1. : Provstesyn d. 13. marts: Der arrangeres et forsyn med Karl Ove d. 25. februar kl. 15. Diverse inventarlister skal ligge klar samt APV’er.
 2. Menighedsrådsvalg 2020. Der mangler kandidater til de 2 ledige pladser i menighedsrådet. Menighedsrådsmedlemmerne opfordres til at opsøge mulige kandidater
 3. Orientering ved Else: Der var intet under dette punkt.
 4. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Der var vrøvl med den varme hane på toilettet i Laurentiushuset. Henrik blev sat på opgaven. Det viste sig at hanen var forkert installeret. Det blev rettet og nu fungere hanen. Informationsstanderen er under opbygning. Birgitte havde indhentet tilbud på udvendig trappe til Laurentiushuset. Pga. pladsmangel blev en spindeltrappe foretrukket. Entreprisen gik til A/S Hansen og Jacobsen.
 5. Eventuelt: Informationer om Esbønderups kirke fjernes fra Gribskov kommunens hjemmeside da informationer ikke bliver vedligeholdt og opdateret. Arkivet flyttes til ”det store” loftrum og der etableres aflåselige skydedøre foran arkivet.

Carl Bruun
Else Korsholm
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 29. april, 2020

Fraværende: Birgitte Pedersen og Lene Hansen

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.
 3. Nyt fra formanden:
 • Corona virussen har ændret meget i dette forår. Gudstjenester er aflyste. Konfirmation er flyttet til efteråret. Begravelser foregår kun med de nærmeste. Annoncering vedr. kommende valg er udskudt til 19 maj og orienteringsmødet til 9 juni.
 • Ovenpå klimarapporten har Provsten har bedt om en status på klimatiltag der er gjort. Indtil videre er der ikke gjort noget
 • Stor ros til Else, Anna og Kim for a producere online gudstjenester. De er blevet godt modtaget.
 1. godkendelse af regnskab 2019: Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet.
 2. : Provstesyn 2021: De fejl og mangler der blev konstateret ved for synet med Karl Ove d. 25. februar er blevet samskrevet og sendt til Provstiet da det oprindelige syn med provsten blev aflyst. I synsrapporten blev der gjort særligt opmærksom på revnen i pudset i loftet i kirken over orglet. Ved forrige provstesyn besluttede den daværende provst at kirken skulle kalkes indvendigt i 2020. Det må forventes en strammere håndtering af vores ønsker i 2021. kl. 15.
 3. Menighedsrådsvalg 2020. Der søges stadigvæk efter kandidater til de 2 ledige pladser i menighedsrådet. Menighedsrådsmedlemmerne opfordres stadig til at opsøge mulige kandidater. Der har dog været interesse fra en enkelt person.
 4. Orientering ved Else: Menighedsudflugten er aflyst / flyttet til engang i november. Else overvejer også om der kan afholdes udendørs gudstjenester når der må forsamles flere.
 5. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Birgitte havde indhentet tilbud på udvendig trappe til Laurentiushuset. Pga. pladsmangel blev en spindeltrappe foretrukket. Entreprisen gik til A/S Hansen og Jacobsen. Da Birgitte fra fraværende var det ikke klarhed over om opgave var sat i gang. Det er den sidste ”mangel” der mangler.
 6. Eventuelt: Eva spurgte ind til urne nedsættelser. Det kan godt lade sig gøre når de gældende forskrifter vedr. forsamling m.m. overholdes. Inger Grethe skal have kopier af husreglerne for Laurentiushuset som kan udleves ved udleje

Carl Bruun
Else Korsholm
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 20. maj, 2020

Fraværende: Birgitte Pedersen og Lene Hansen

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.
 3. Nyt fra formanden:
  Dejligt at Danmark er ved at åbne op igen og vi nu igen kan holde gudstjenester. Desværre er mange af vores sædvanlige arrangementer stadig aflyste eller udskudte. Efterhånden som Danmark lukker mere op må vi se om vi kan gennemføre nogle af dem senere på året.
 4. aflevering af budget 2021: Budgettet blev godkendt uden bemærkninger, underskrevet og afleveret.
 5. : loftet over orglet: Efter aftale med Provsten bliver der taget tilbud ind på reparation af loftet over orglet. Det vigtigste er at få orglet overdækket så der ikke kommer støv i piberne i tilfælde af at loftet falder ned.
 6. Menighedsrådsvalg 2020. Oplysningsmødet i forbindelse med valget er sat til d. 4. august og selve valget til d. 15. september. Der søges stadigvæk efter kandidater til de 2 ledige pladser i menighedsrådet. Menighedsrådsmedlemmerne opfordres stadig til at opsøge mulige kandidater. Der har dog været interesse fra en enkelt person.
 7. Orientering ved Else: Retningslinjerne for afholdes af gudstjeneste er man i Esbønderup kirke må være 90 mennesker hvis der ikke synges. Hvis der synges, må der kun være 46.
 8. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Udførslen af udvendig trappe til Laurentiushuset afventer Birgittes tilbagekomst
 9. Eventuelt: Kim sørger for juletræsbelysningen som tidligere aftalt. Det kniber med at spejderne kan få sat flag allé op. Det blev diskuteret om det var en mulighed af kirkens personale tog sig af den opgave.

Carl Bruun
Else Korsholm
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 24. juni, 2020

Fraværende: Lene Hansen, Eva Anderberg, Else Korsholm

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet, der blev uddelt på mødet, blev godkendt og underskrevet.
 3. Nyt fra formanden:
  Der er pt en ansøgning på stillingsopslaget vedr. deltid organist stilling ved Esbønderup og Villingerød kirker. Der er valg til biskop i år og Frederiksborg Distriksforening afholder valgmøde med alle kandidaterne henholdsvis d. 31. august og 1. september. Tilmelding påkrævet. Yderligere informationer kan ses på DAP’en.
 4. : loftet over orglet: Ansøgning om at måtte reparere loftet er sendt til Helsingør stift der har videresendt ansøgningen til Nationalmuseet.
 5. Menighedsrådsvalg 2020. Ved orienteringsmødet d. 5. august deltog en mulig kandidat til menighedsrådet. Provstiet indrykker fælles valg annonce til d. 15. september. Vi har besluttet at afholde vores valgmøde d. 16. september. Dette har vi også annonceret både i pressen og på vores hjemmeside.
 6. Godkendelse af Kvartalsregnskab: Regnskabet for 1. halvår blev godkendt med den bemærkning at lønposterne var skæve i forhold til det budgetterede. Årsagen er at de timer der normalt er gået til kirkelige handlinger er flyttet til formål.
 7. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Trappen skulle have været igangsat i uge 33. Birgitte følger op.

Carl Bruun
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 19 august, 2020

Fraværende: Lene Hansen, Eva Anderberg, Else Korsholm

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet, der blev uddelt på mødet, blev godkendt og underskrevet.
 3. Nyt fra formanden:
  Der er pt en ansøgning på stillingsopslaget vedr. deltid organist stilling ved Esbønderup og Villingerød kirker. Der er valg til biskop i år og Frederiksborg Distriksforening afholder valgmøde med alle kandidaterne henholdsvis d. 31. august og 1. september. Tilmelding påkrævet. Yderligere informationer kan ses på DAP’en.
 4. : loftet over orglet: Ansøgning om at måtte reparere loftet er sendt til Helsingør stift der har videresendt ansøgningen til Nationalmuseet.
 5. Menighedsrådsvalg 2020. Ved orienteringsmødet d. 5. august deltog en mulig kandidat til menighedsrådet. Provstiet indrykker fælles valg annonce til d. 15. september. Vi har besluttet at afholde vores valgmøde d. 16. september. Dette har vi også annonceret både i pressen og på vores hjemmeside.
 6. Godkendelse af Kvartalsregnskab: Regnskabet for 1. halvår blev godkendt med den bemærkning at lønposterne var skæve i forhold til det budgetterede. Årsagen er at de timer der normalt er gået til kirkelige handlinger er flyttet til formål.
 7. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Trappen skulle have været igangsat i uge 33. Birgitte følger op.
 8. Eventuelt: Intet.

Carl Bruun
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 23. september, 2020

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.
 3. Nyt fra formanden:
  Ligninger for 2021 er fastsat til kr. 2.005.378 – uændret fra 2020. Heraf er kr. 255.000 til anlæg. Ved det årlige budgetsamråd blev der ikke tildelt flere midler pga. en stram økonomi i Provstiet. Personalekonsulent ordningen blev vedtaget med 106 stemmer for og 22 imod og 11 blanke. Der er vedtægts møde d. 29. september og opstartsmøde d. 2. november. Provstiet har lavet en formue opgørelse og Esbønderup topper listen.
 4. : Nyt fra Else: Else orienterede om at hun var nødt til dele konfirmandholdet pga. Corona restriktioner. Der er 12 konfirmander indskrevet til 2021.
 5. Øst muren. Det har været en uhensigtsmæssig kommunikation imellem vores Ingeniør og stiftet. Kommunikationen er genoprettet og vi håber på fremdrift.
 6. Menighedsrådsvalg: Menighedsrådet afholdt valg d. 16. september. Menighedsrådet blev ikke fuldtallig og der skal afholdes suppleringsvalg d. 6. oktober.
 7. Godkendelse af endeligt budget for 2021: Det endelige budget for 2021 blev godkendt.
 8. Status vedr. trappe til 1. sal på Laurentiushuset samt ombygning / Birgitte: Birgitte havde indhentet tilbud på etablering af aflåselige skabe på 1. sal i Laurentius huset til opbevaring af vores Arkiv (personfølsomme data). Arbejdet med trappe begyndes i den kommende uge og forventes at blive afsluttet i uge 42
 9. Eventuelt: Formanden undersøger mulighederne for et arrangement på Store kro i oktober.

Carl Bruun
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Lene Hansen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 28. oktober, 2020

Fraværende: Lene Hansen

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.
 3. Nyt fra formanden:
 4. Efter afholdelse af suppleringsvalg blev det kommende menighedsråd fuldtalligt og består af Carl F. Bruun, Else Korsholm, Birgitte Pedersen, Else Dyrvig Petersen, Lene Hansen, Eva Anderberg (medarbejderrepræsentant), Peter Bodilsen og Ditte Berendsen. Suppleanter er Kirsten Friis og Lone Jensen.
 5. Nationalmuseet og stiftet har givet grønt lys udbedringen af revnen i kirkeloftet. Der er stillet som betingelse at der skal tilknyttes en arkitekt til opgaven. Formanden bemyndiges til at træffe de nødvendige beslutninger i forbindelsen med renoveringen.
 6. Det viser sig at der har været kommunikations udfordringerne imellem vores ingeniør og stiftet vedr. øst-muren og muren kommer på syn igen til foråret.
 7. Peter Birch blev valgt til ny biskop i Helsingør stift.
 8. Formanden orienterede om formandsmødet d. 29. september.
 9. : Nyt fra Else: Der er ikke ændringer i antal af deltage ved kirkelige handlinger end hidtil. Der må være op 35 i kirken ved sang og 70 deltagere når der ikke synges. Kaffe efter sang eftermiddage, spiseaftner og juletræstænding aflyses endt til videre.
 10. Godkendelse af kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten blev godkendt.
 11. Godkendelse af revisions protokollat: Revisions protokollatet blev taget til efterretning
 12. Portlåger / Inger Grethe: På grund af nedbrud har Inger Grethe fået tilbud på en ny port til kirkegården. Tilbuddet er på 33.731,25 kr. inklusive moms. Menighedsrådet vedtog at få porten udskiftet. Porten var ikke syns sat så beløbet trækkes af de frie midler.
 13. Status vedr. trappe til 1. sal på Laurentiushuset samt ombygning / Birgitte: Trappen er på plads. Granittrin mangler ligesom det aflåselige skab også mangler at blive installeret.
 14. Eventuelt: Der er fugt i fyrrummet i Laurentiushuset og Inger Grethe tilbød at sætte en affugter op. Formanden takkede Inger Grethe og Kim for mange gode år og arbejde i menighedsrådet. Inger Grethe ville forsætte som kirkeværge og evt. lære en ny op.

Carl Bruun
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen
Else Korsholm