Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referater-2019

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 17. januar, 2019

Deltagere: Fraværende: Lene, Birgitte

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.
 3. Nyt fra formanden:
  Formanden orienterede om udfordringer med inddrivelse af skyldigt beløb hos en gravstedsejer. Da gravstedsejeren har besluttet at nedlægge gravstedet blev det besluttet at det manglende beløb afskrives og at sagen dermed lukkes. Der inviteres til Gias møde d. 5. februar. Eva og Henrik deltager.
 4. Churchdesk: Provstiet har besluttet at tilbyde Churchdesk til menighedsrådene. Churchdesk er en fælles kalender platform men har også en hjemmeside facilitet tilknyttet. Provstiet hat inviteret til introduktionsmøde d. 24. januar. Else K og eventuelt Claus Blok deltager i mødet.
 5. Øst muren. Ved prøvegravningen viste det sig at de øverste 1-1,5 meter at muren var af nyere dato (ca. 100 år) og at den stod på et ældre fundament. Ved foden af den øverste mur lå et drænrør i plast som menes at være etableret i 1970’erne. Muren syntes fin og i god stand. Ingeniøren, Anders Fabricius Møller, vil komme med et oplæg til eventuel yderligere tiltage til at holde muren tør.
 6. Orientering v/Else Der var ingen orientering fra Else ud over en påmindelse om at der var kyndelmisse arrangement d. 3. februar.
 7. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Understrygning af kirkens tag er tilendebragt. Der er dog observeret enkelte steder hvor det drypper fra. Henrik undersøger sagen mere grundigt næste gang det regner. Kakkelovnen til Else er ankommet og afventer installering.
 8. Eventuelt:
  Inger Grethe ønsker en ”kikkeadgang” til kontoen i DDB. Formanden undersøger mulighederne med banken. Else D. ser på mulighederne for etablering af en mobil pay konto. Sognetur planlægges til at foregå i maj måned. Der var et ønske on en tur lignede sidste års med Carsten foredragsholder. Der indkøbes et nyt køleskab til Laurentiushuset. Det koster 5.000 kr. ex montering. Eva foreslå at der laves en 5-åring aftale med ”tagrendetrolden” m.h.t. rensning af tagrender. Der er problemer med en ansvarlig tilgang til klokkerne i tårnet. Eva sørger for at det nødvendige foretages således at adgangen bliver ansvarlig. Eva ønsker sig en nye mobiltelefon da den nuværende er ustabil. Kim meddelte ar reolerne nu var sat op på loftet i Laurentiushuset. Arkivrummet ryddes for genstande der ikke har med arkivet at gøre. Der var kommet en forespørgsel vedr. opbevaring at brugte konfirmands kjoler der kunne udlånes til kommende konfirmander. Else K. er tovholder på projektet.

Carl Bruun
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 27. februar, 2019

Deltagere: Fraværende: Lene

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev
 3. godkendt og underskrevet.
 4. : Godkendelse af regnskab 2018: Regnskabet blev godkendt og underskrevet. Der var udsving på enkelte poster men samlet set var der en budgetoverskridelse på 1.4 procent hvilket må anses for at være tilfredsstillende.
 5. Nyt fra formanden:
  Formanden orienterede om formandsmødet i provstiet. Provsten havde følgende punkter til orientering og drøftelse:
 1. Den fælles personalekonsulent forventes at besøge sognene efter sommerferien for at gennemgå ansættelseskontrakter.
 2. Præst Pia Niebuhr har fået en ½ stilling som hospice præst.
 3. Der arbejdes forsat på at få etableret klyngeordninger mellem kirkegårdene for at udnytte ressourcerne bedre.
 4. Provstiudvalget vil afholde et visionsmøde i løbet af foråret.
 5. Der bliver brugt mange penge til kordegne vikar dækning i sognet på trods af det samlede arbejde hvortil en kordegneuddannelse er krævet er 1.6 årsværk.
 6. Vardemodellen (som beregner udgifterne ved kirkegårdsarbejdet) forventes at være klar til efteråret.
 7. Provsten anbefalede stærkt at sognene tilmeldte sig ”Churchdesk” som primært er en fælles kalender.
 8. Der blev diskuteret om det skulle være gratis at erhverve sig en gravplads da salg af gravpladser betyder mig lidt indtægtsmæssigt for kirkegårdene. Der var en generel holdning til at det skulle være gratis.
  Øst muren: Det viste sig at der var etableret et dræn ved øst muren engang i 1970’erne. Drænet syntes funktionsdygtigt. Muren, som afskaller synes at være af nyere dato da den er støbt. Det blev noteret at tagudhænget på muren er ret kort hvilket gjorde at vandet fra tagstenene drypper direkte ned på muren. Arkitekten vil spørge Nationalmuseet om det ville være en mulighed for at lægge en Platon plade langs muren og forny tagstenene således at udhænget blev længere. Arkitekten vender tilbage
 1. Orientering v/Else: Else orienterede om fordelene ved at anskaffe churchdesk. Det blev besluttet at menighedsrådet tilmeldte sig systemet og at Else bliver administrator på systemet. En gruppe mødre her spurgt til om de kunne bruge Laurentiushuset til kreativitetsaftner. Det blev besluttet at Henrik og Eva udarbejder et sæt retningslinjer ved brug af huset således at misforståelser undgås mht oprydning m.m. Else minde om at der er fastelavn på søndag kl. 11:00.
 2. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Understrygning af kirkens tag er tilendebragt. Der er dog observeret enkelte steder hvor det drypper fra. Disse steder er endnu ikke blevet udbedret. Henrik undersøger sagen mere grundigt næste gang det regner. Kakkelovnen til Else er ankommet og er blevet installeret.
 3. Eventuelt:
  Følgende datoer / arrangementer skal holdes i mente: 15-3 syn; 24-3 medarbejdermøde; sogneudflugt 21-5.

Carl Bruun
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 20. marts, 2019

Fraværende: Birgitte

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev
  godkendt og underskrevet.
   
 3. Nyt fra formanden:
  Poul Holstein var blevet bedt om at undersøge om der fandtes informationer om kirke uret og Øst muren i arkiverne i Nationalmuset og Risarkivet. End til videre er der ikke noget nyt op. Prisen for opgaven bliver 5.000 – 6.000 kr. Det var foretaget en APV-undersøgelse hos præsten. Det blev pointeret, at præstens skrivebord ikke lever op til dagens normer samt at det var uhensigtsmæssigt at præstesekretæren og præsten deles om en KM computer, og at præsten og sekretæren ikke har hver sin arbejdsplads. Provsten foreslog at der blev oprettet en arbejdsplads i Laurentiushuset for sekretæren.
 4. Orientering v/Else: Else orienterede om, at der var 7 mini konfirmander. Der kom ikke mange til sidste spaghettigudstjeneste så arrangementet bliver sat lidt på hold
 5. syn: D.15. marts blev der af holdt syn i præstegården, på kirkegården og i kirken. Karl Ove kommer med en opsummering.
 6. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Følgende synssatte opgaver skal udføres i 2019:
 1. Orgel og lydanlæg gennemses – Eva
 2. Tyvesikring af lydanlæg – Inger Grethe
 3. Forsatsvinduer i dåbsværelset – Inger Grethe
 4. Kalkning af kirkemur – Inger Grethe
 5. Ny informationsstander – Eva/Inger Grethe
 6. Brændeovn præstegården – Birgitte (er udført)
 1. Eventuelt:
  Trappe i kirketårn skal etableres. Eva Indkøber nye flag til kirken. 1 almindeligt og et stormflag.

Carl Bruun
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 24. april, 2019

Fraværende: Lene

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev
  godkendt og underskrevet med den bemærkning at forsatsvinduerne på præstekontoret var utætte og skulle tætnes.
 3. Nyt fra formanden:
  Der var indkommet besked fra Provstikontoret at ansøgningen om overførsler og konvertering af midler fra 2018 til 2019 var godkendt.
  Der var indløbet en mail fra Provsten der udbad sig data om hvor mange gravsteder der var anlagt i henholdsvis 2017 og 2018. Mailen er videregivet til kirkeværgen og graveren.
  Poul Holstein var blevet bedt om at undersøge om der fandtes informationer om kirke uret og Øst muren i arkiverne i Nationalmuseet. Prisen var tidligere estimeret til 5-6.000 kr. men på grund af arbejdets omfang må det forventes at prisen bliver 10.000, som også var det første aftalte honorar.
   
 4. Orientering v/Else: Else orienterede om, at der vil blive afholdt 4 maj gudstjeneste kl. 20:00
 5. østmuren: Det fremgik af Poul Holsteins reseach at østmuren er opført i 1919 for en sum af 4.500 kr. Formanden taget et møde med ingeniøren og planlægge det videre forløb.
 6. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Det indkomne tilbud på rensning af gulvet i laurentiushuset blev vedtaget. Regningen fra Karl Ove for udført opgave i forbindelse med det årlige syn blev godkendt. Tilbud på hvidtning af kirkemuren var sendt i udbud. Schwærter fik opgaven. Etablering af gangbro ved tårnet (31.500 kr.) tages over de frie midler. Der var indkommet tilbud på forsatsvinduer og opgaven udføres. Toloni er færdig i præstegårdshaven. El varmen i badeværelset på præstegården er lavet. Ydredøre i præstegården mangler opretning.
 7. Eventuelt:
  Der var ikke noget under eventuelt

Carl Bruun
Else Korsholm
Birgitte Pedersen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 22. maj, 2019

Fraværende: Eva

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev
  godkendt og underskrevet.
 3. Nyt fra formanden:
  Provstiet mindede om at der var mulighed for at få kursus i personaleopgaver. Else deltager. Studieturen blev diskuteret og der var konsensus om at besøge krematoriet i Ringsted, St. Bents kirke og med efterfølgende spisning på Sørup Herregård. Formanden undersøger mulighederne.
 4. Kvartalsregnskab: Regnskabet blev godkendt.
 5. godkendelse af budget 2020: Budgettet blev godkendt.
 6. Orientering fra Else: Der var 20 unge mennesker der blev konfirmeret.
 7. østmuren: Formanden har haft et møde med ingeniøren og vi afventer svar fra Stiftet om de kan acceptere renoveringen. Primært skal der lægge ny tagsten med et større udhæng.
 8. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Trappen i tårnet bliver opført i den kommende tid. Kalkning af kirkemuren er begyndt. Vinduet i kapellet skal limes og der gør graveren selv. Gulvet i Laurentiushuset er blevet vasket.
 9. Eventuelt:
  Formanden tager kontakten til provstiet vedrørende etablering af kontor på 1. sal i Laurentiushuset med brug af egne frie midler. Det koster ca. 2.000 kr. at få sikret gravstenen.


Carl Bruun
Else Korsholm
Birgitte Pedersen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen
Lene Hanse


Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 19. juni, 2019

Fraværende: Lene

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.
 3. Nyt fra formanden:
  Revisionen havde enkelte spørgsmål til regnskabet. Skovbodata tager sig af det. Der er møde vedr. personalekonsulenten d. 15. august i Frederiksværks sognegård.
 4. Ansøgning fra Kim Eriksen vedr. Gospelkor: Kim Eriksen har søgt om 10.000 til videreførelse af gospelkoret i Villingerød. Hvis Græsted også deltager bliver prisen 7.000 kr. Menighedsrådet besluttede at støtte koret i indeværende år.
 5. godkendelse af budget 2020: Budgettet blev godkendt. (dette punkt var en genganger fra sidste møde og er allerede blevet vedtaget)
 6. Orientering fra Else: TDC placerer nye linjer til præstegården. Else havde været til det første møde vedr. personalekonsulenten. Den eneste hjælp der at hente pt er et tilbud om gennemlæsning af ansættelseskontrakter.
 7. maling af kirke uret: Maling af kirke uret er blevet godkendt og sættes i værk.
 8. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Trappen i tårnet er færdig. Der bevilliges en wienerstige til det øverste (til klokken). Vinduet i præstegården er tætnet og døren repareret. Kirkemuren er kalket og soklen er blevet malet. Gravstenen er blevet sikret og vinduet i kapellet er blevet limet.
 9. Eventuelt: Intet under dette punkt


Carl Bruun
Else Korsholm
Birgitte Pedersen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen
Lene Hansen

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 21. august, 2019

Fraværende: Lene og Kim

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev
  godkendt og underskrevet.
 3. Nyt fra formanden:
  Formanden oplyste at det ikke var muligt at få en rundvisning i St. Bendts kirke i Ringsted. Derfor udgår den del af programmet. Der er blevet udsendt en invitation til medarbejdere og menighedsråd. Der bliver afgang fra kirkepladsen d. 25. september kl. 14:45. På grund af studieturen flyttet det ordinære menighedsrådsmøde til tirsdag d. 24. september kl. 19:00.
   
 4. Budgetsamråd: Ved det årlige budgetsamråd kom det frem at der ikke var den store økonomi i indeværende år. Derfor er ønsket i vores 2020 budget til henholdsvis Arbejdsplads på 1. sal i Laurentiushuset, sikringstrappe i kirketårnet samt opsamlingskumme til olie og benzin blevet afvist. Vi prøver om vi kan få lov til at bruge nogle af de frie midler til opgaverne som vi synes er vigtige.
 5. godkendelse af kvartalsrapport: Rapporten blev godkendt. Vi har brugt 48 percent af budgetmidlerne.
 6. Godkendelse af Revision protokollatet: Revisions protokollatet blev godkendt.
 7. Øst muren: Stiftet var ikke tilfredse med det foreslåede renoveringsprojekt fremlagt af arkitekten. Der foregår en forhandling. Med de indkomne tilbud ser det ud til at vi kan overholde det budgettere beløb inklusiv der penge vi har fået lov til at tage fra vores frie midler.
 8. Esbønderup sygehus: Stiftet har ikke kunne godkende renoveringsplanen for Esbønderup Sygehus. Stiftet er af den opfattelse den foreslåede tagetage vil blive for dominerende på en i forvejen uskøn bygning.
 9. ansøgning fra Anna og Kim: Anna havde søgt om kr. 4.000 til sang kursus og Kim havde ansøgt om kr. 2.700 til et orgelkursus for børn. Beløbene skal deles med Villingerød. Menighedsrådet besluttede at bevilge pengene.
 10. Orientering fra Else: Der er planlagt personale konsulent kursus i Esbønderup i Esbønderup d. 11-11-20109 fra kl. 13-15.
 11. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Kirkegård reglementet blev gennemgået og tilrettet. Der er stadig et problem med hunde efterladenskaber på kirkegården. Det blev besluttet at hænge en æske op med poser til hunde efterladenskaber. Kirkegårdsplanen er på vej.
 12. Eventuelt: Kriminalforsorgen har henvendt sig med henblik på om vi var interesseret i at få folk der skal afsone samfundstjeneste i arbejde. Det ville vi takke ja til.

Carl Bruun
Else Korsholm
Birgitte Pedersen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 24. september, 2019

Fraværende: Lene

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.
 3. Nyt fra formanden:
  Formanden har indsendt ansøgning til Provstiet om muligheden for brug af de frie midler til udførsel af mangler der ikke er økonomisk råderum for i 2020. Samtidig er der søgt om at nedlægge gamle opsparings konti. Der var indkommet et kaffetilbud som menighedsrådet fandt uinteressant. Esbønderup menighedsråd er blevet bedt om at være vært ved det kommende formandsmøde d. 2. oktober.
 4. Studietur: Afgang kirkepladsen kl. 14:45 til krematoriet i Ringsted. Der er bestilt aftensmad på Sørup Herregård. Retur til kirkepladsen ca. kl.22:00
 5. Øst muren: Stiftet er ikke tilfreds med fremgangsmåden foreslået af vores arkitekt. Arkitekten indkalder stiftet til et møde for at sætte skub i sagen.
 6. Orientering ved Else: 12 konfirmand aspiranter er indskrevet.
 7. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Intet under dette punkt.
 8. Eventuelt: Else mindede om at der var spiseaften d. 24. november. Den fælles kalender skal bruges bedre så man undgår dobbelt bookinger m.m.

Carl Bruun
Else Korsholm
Birgitte Pedersen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen
Lene Hansen

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 23. oktober, 2019

Fraværende: Kim

 1. Vedr. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.
 3. Nvt fra formanden:
  Gospelkoret er nedlagt pga. manglende tilmelding. Arkitekten arbejder forsat med Stiftet om en løsning vedr. øst muren. Der er kommet tilladelse fra Provstiet at vi flytte penge fra de prohiberede konti og bruge pengene fra “klostersten og Mindesmærke” til udføre følgende mangler: Opsamlingskumme til benzin, Godkendt trappe til tårnur og Etablering af arbejdsplads på 1. sal i Laurentiushuset.
 4. Godkendelse af endeligt budget: Budgettet blev godkendt og underskrevet.
 5. Godkendelse af kvartalsrapport: Kvartalsrapporten blev godkendt og underskrevet.
 6. Orientering ved Else: Sang eftermiddagene kører godt. Sidst var der 17 deltagere. Spiseaften er d. 24. november.
 7. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: I forbindelse med etablering af arbejdsplads i Laurentiushuset tager Birgitte tilbud ind på både en spindel og en lige trappe fra 3 forskellige firmaet. Trappen skal være galvaniseret. I forbindelse med etablering af arbejdspladsen lægges låsen til rummet om til en B-nøgle. Arkivet flyttes ned på loftet i graver huset. Eva og Inger Grethe tager tilbud ind på etablering af en kumme til opbevaring af benzin og olie. Eva rykker for uret til kirken.
  Kirkegård reglementet renskrives så det kan blive godkendt på det næste menighedsrådsmøde.
 8. Eventuelt: Billeder af hunde ekskrementer fra kirkegården lægges på face book og der gøres i øvrigt opmærksomt på at det ikke er i orden ikke at tørre op efter sin hund. Inger Grethe gjorde opmærksom på at der skal være valg til formand og næstformand ved det kommende menighedsrådsmøde samt at møderækken for 2020 skal fastlægges.

Carl Bruun
Else Korsholm
Birgitte Pedersen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Lene Hansen

 

Referat / beslutnings protokollat

Menighedsrådsmøde d. 27. november, 2019

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev
  godkendt og underskrevet.
 3. Valg af formand og Næstformand: Formand og næst formand blev genvalgt. Kirkeværgen, kassereren og kontaktpersonen blev ligeledes genvalgt.
 4. Nyt fra formanden:
 5. ophævelse af prohiberede konti: Alle 3 konti har fået prohiberingen ophævet. Provstiet har givet tilsagn til pengene fra konto ”Mindesmærke” og ”Klostersten” kan bruges etablering af opsamlingskumme, ”Godkendt trappe til tårnur” samt ”Etablering af arbejdsplads i Laurentiushuset”. Pengene på ”Orgel” kontoen må ikke bruges uden provstiets godkendelse.
 6. Lokalplan for Esbønderup Sygehus: Lokalplanen er blevet godkendt.
 7. Kirkegårdsmuren: Intet nyt ifølge arkitekten der er ansvarlig for processen.
 8. Ansøgninger fra Else og Kim: Begge ansøgninger blev imødekommet.
 9. Ansøgning om opstilling af granit bæk på gravsted: Ansøgningen blev imødekommet. Placeringen aftales med graveren.
 10. Kirkegårdsreglementet: Reglementet blev godtaget
 11. Orientering ved Else:
 12. personalkonsulent: Personalekonsulenten havde været på besøg og gennemgået forholdene. Ansættelseskontrakterne bliver gennemgået og tilrettet hvor det er nødvendigt.
 13. ansøgning om epistellæsning: Else havde ansøgt stiftet om tilladelse til et forsøg med epistellæsning. Ansøgningen var imødekommet.
 14. Brugen af churchdesk diskuteres på mødet i januar
 15. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Der var indkommet 2 tilbud forbindelse med etablering af kar til etablering af olietønder med en vis prisdifference. Der var enighed om at søge saglig bistand hos Karl Ove til vurdering af tilbuddene. Messingknopperne i kirken bliver polet i december.
 16. Eventuelt: Det blev besluttet at ændre betalingsbetingelserne ved udleje fra 30 dage til 8 dage. Gitte orienteres om beslutningen. Kassereren fik til opgave at undersøge en mobil pay løsning der kan bruges når der skal indbetales f. eks. i forbindelse med spiseaftner. Birgitte og Eva formulerer et standardbrev der beskriver vilkårene for leje af Laurentiushuset som udleveres ved udlejning. Der er juletræstænding d. 1. december. Følgende datoer for menighedsrådsmøderne i 2020 blev foreslået: 15 januar, 19 februar, 19 marts, 29 april, 20 maj, 24 juni, 19 august, 23 september, 21 oktober, 26 november. Der afholdes personalemøde d. 29. marts kl. 12:00. Der afholdes syn d. 25. marts kl. 14:00. Der afholdes valg til menighedsrådsmødet d. 20 maj.

Carl Bruun
Else Korsholm
Birgitte Pedersen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Lene Hansen