Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referater-2018

Referat/beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 16. januar 2018

Deltagere                                     Menighedsrådet minus Lene Hansen

Åbent møde:

 1. godkendelse af dagsoden til menighedsrådsmødet: Dagsordenen blev
  godkendt.
 2.     Vedr. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev
  godkendt og underskrevet.
 3.  Nyt fra formanden: Der var indkommet 2 ansøgninger fra Anna
  Johnsson. Den ene var et ønske om at deltage i Young Gospel festival i
  København med børnekoret til en pris af ca. 5.000 kr. Det andet var en
  ansøgning om ca. 10.000 kr. til et kunstformidlingsprojekt i kirken med afsæt
  i altertavlen (bebudelsen). Det er tanken at formidlingen skal ske i
  samarbejde med Mette Berndsen og en pianist. Begge anmodninger blev
  imødekommet. Provstiet har bedt om den årlige opgørelse af midler, der skal
  overføres til 2019. Kassereren er sat på opgaven.
 4. Vedr. nyt kirkegårdsarkitekt. Kirkegårdsarkitekt Charlotte Skibsted inspicerede
  kirkegården efter opfordring fra menighedsrådet. Det viste sig at arkitekten
  var involveret i kirkegården i sine unge dage. Hun var meget tilfreds med
  udviklingen og især dens udtryk med den blandede beplantning, hække i
  forskellige faconer (størrelser) og at gravene var centreret omkring
  midtergangen på kirkegården. Arkitekten foreslog bl.a. at der skulle tegnes
  (farvelægges) et kort, der beskriver, hvornår de enkelte gravsteder udløber,
  således at man bliver ved at centrere gravene ved hovedindgangen. Under dette
  punkt blev også diskuteret reparationen af østmuren. Der var enighed om at
  tage et møde med Karl Ove om igangsætningen af reparationen. Kirkeværgen
  tager kontakt til Kar Ove og aftaler et møde, hvori også formanden deltager.
 5. Vedr. Nytårskoncert:  Nytårskoncerten var en stor succes meden fuld kirke.
  Menighedsrådet vendte flere muligheder for at udrulle konceptet til andre
  tider på året.
 6. Vedr. orientering fra Else: Der er tilmeldt 10 minikonfirmander. Der er blevet
  uddelt julekurve til 4 familier.
 7. Vedr. Status på igangsætning af mangler v/Inger Grethe og Birgitte:
           Kirketaget bliver stadig understrøjet. Male opgaverne (Laurentiushuset samt
  entre i præstegården) bliver ca. 20.000 kr. dyrere end budgetteret. Mankoen
  tages over driften. Der var usikkerhed om der stadig er penge tilbage fra
  renoveringen af præstegårdshaven. Et par træer mangler at blive stynet.
  Birgitte undersøger dette. Porten i graverhuset er i færd med at blive
  udskiftet. Oprydning i gammelt elektronik forsætter.
 8. Vedr. eventuelt:
                                   Eva har brug for en ny computer. Claus Blok har givet tilbud på en stationær
  som menighedsrådet var enige om at godkende. Et tidligere sognebarn har
  henvendt sig vedr. et maleri af kirken, som han ville sælge for 500 kr.
  Menighedsrådet var indstillet på at anskaffe det.

 

Kim Larsen
Birgitte Pedersen
Else Korsholm

Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Carl Bruun
Lene Hansen

Referat / beslutnings protokollat
Menighedsrådsmøde d. 22. februar, 2018

Deltagere: Menighedsrådet

Åbent møde:                     

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Nyt fra formanden: Formanden havde været til formandsmøde hvor følgende blev vendt:

 

 1. Det med at man skal antage en elev skulle man afvente en uddybning fra ministeriet
 2. Hækkeklipning fortsætter som hidtil (metode 1)
 3. Persondataloven – det er vigtigt at personlige data man kommer i kontakt med via sit arbejde holdes utilgængeligt for andre.
 4. Personalekonsulenten er lige på trapperne.
 5. Plejehjemspræstestillingen er definitivt nedlagt.
 6. Der er konstateret fald i dåbstallet – hvad kan vi gøre lokalt?
 7. Provsten gjorde opmærksom på at præsterne er ressourcestærke og engagerede personer som man i menighedsrådene skulle passe på.
 8. Der fattes penge i provstiet og der blev manet til tilbageholdenhed.
 9. Det kunne være en ide at samles om førstehjælpskurser.

 

 1. Godkendelse af regnskab / 4 kvartal 2017: Begge blev godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Overførsel af ubrugte midler.: Der var enighed om at anmode provstiet om at overføre de ubrugte midler til driften med henblik på at kunne betale for understrygning at taget på kirkegården samt nye hvidevare til Laurentiushuset.

 

 1. : Flytning at næste menighedsrådsmøde til d. 14-3: Mødet blev flyttet.

 

 1. : Ordensreglement Laurentiushuset.: Der har været uklare retningslinjer i forbindelse med udleje / udlån af Laurentius huset. Det blev vedtaget at Eva og Henrik laver et udkast til et ordensreglement.

 

 1. : Orientering ved Else: Der var ingen orienterings punktet

 

 1. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Understrygning af kirkens tag bliver ca. 10.000 kr. dyrere end først antaget pga af behovet for anlæg af gangbro. Pengene foreslås taget fra overskud fra øvrige anlægsopgaver udført i 2017 hvis provstiet tillader det. Dato for syn er blevet fastsat til d. 13. marts kl. 15:00. Vedrørende øst muren på kirkegården indhentes der en alternativ vurdering reparation.

 

 1. Ståreol til Eva: Reolen blev bevilget.

 

 1. Eventuelt:

Eva fik en ny computer bevilget. Claus Blok indkøber den og sætter den op med de nødvendige programmer. Der laves en liste over hvem der har kort til Rema og hvilket kort de har. Skovturen løber af stablen d. 8 maj  med kaffe drikning på Tinggården.

 

Kim Larsen
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Lene Hansen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 14. marts, 2018

Deltagere:                          Fraværende: Kim Larsen

Åbent møde:                     

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Nyt fra formanden:

Der blev orienteret om synsforretningen fra dagen før. Formanden sender synsskema frem til Provstiet.

 

 1. : Orientering ved Else: Der var ingen orienterings punktet

 

 1. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Understrygning af kirkens tag mangler fortsat at bliver færdiggjort.

 

 1. Eventuelt:

Kommende menighedsrådsmøde flyttes til d. 9. april kl. 19:00. Inger Grethe udtrykte bekymring over at hun ikke kunne se hvem der manglede at betale for kirkegårdsydelser. Helle trækker en opdateret debitor. Sommer udflugten holdes på Asserbo kro og der serveres sandwich fremfor kaffe. Der er generel en dårlig rund sendelse af menighedsbladet. Else følger op.

Carl Bruun
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Lene Hansen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 09 April, 2018

Deltagere:                          Fraværende: Lene Hansen

Åbent møde:                     

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet. Inger Grethe påpegede at der vedr. sommerudflugten både blev serveret kaffe og sandwich.

 

 1. Nyt fra formanden:

Formanden kontakter Helle fra Skovbodata vedr. en dato for budgetlægning.

Det var aftalt møde med en ingeniør der skulle se på reparationen af øst muren til d. 11. april

 

 1. : Strejke: Der var ingen der var udtaget til strejke. Dog kunne det organiserede personale blive lockoutet. Det kunne i værste tilfælde påvirke klargøringen til søndagsgudstjenesten.

 

 1. : Orientering v/Else: Den 14. marts var der børnegudstjeneste. Det var en stille opstart. Det blev foreslået at der skulle hænges notitser op i børnehaverne som måske ville tiltrække flere til gudstjenesterne. Else foreslog at alle havde tilgang til google kalenderen og at den blev opdateret således at alle kunne se hvad der er planlagt af aktiviteter.

 

 1. : Syn: Syn protokollerne blev gennemgået. Nogle at de små poster opgjort af Karl – Ove Jensen blev lagt sammen til større arbejder. Christian Rønn ville fremsende et overslag på klang justeringen af orglet.

 

 1. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Understrygning af kirkens tag mangler fortsat at bliver færdiggjort.  Tilbud på tagrende rensning beløb sig til kr. 8.750 hvilket blev accepteret.

 

 1. Eventuelt:

Dør stopper blev monteret i Laurentiushuset. Kim kommer med et oplæg til hylder / skabe til første salen i laurentiushuset. Alle medbringer nøgler til næste møde så vi kan få lavet en optælling. Else havde modtaget et fotoalbum fra perioden 1902-1913 hvor kirken er med. Albummet lægges i arkivet.

 

 1. Eventuelt:

Intet under dette punkt

Carl Bruun
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 23. Maj, 2018

Åbent møde:                     

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Nyt fra formanden:

Formanden orienterede om at der var sat gang i reparationen af øst muren. Ingeniør Ander Fabricius Møller, på Karl Oves tilskyndelse, er sat på opgaven.

 

 1. : Kvartalsrapporten: Der er altid uforholdsmæssige afvigelser på enkelt poster efter det 1. kvartal. Det var især på olieregningerne der var afvigelser. Der var enighed om at få sat leverings adresser på følgesedlerne / regninger så det blev tydeligt hvor forbruget er. Overordnet set var der ikke de store afvigelser.

 

 1. Budget: Budget blev vedtaget.

 

 1. : Orientering v/Else: Gudstjenesten pinse var tyndt besat med kun 3 deltagere.

 

 1. : Forespørgsel fra Anna: Anna havde en forespørgsel om julekoncert i Esbønderup kirke. Christian Rønn, der er ansvarlig for koncertbudgettet, havde ikke fundet penge til det i år og heller ikke i 2017. Menighedsrådet blander sig normalt ikke i koncertdispositionerne – dog vil menighedsrådet foreslå Christian at finde plads i budgettet til næste år.

 

 

 

 1. Evaluering af udflugten: Der var stor tilfredshed med udflugten. Carsten fortalte meget indlevende om slotte og gamle gårde i Tisvilde. Der var også stor tilfredshed med sandwich og kaffe.

 

 1. Studietur Formanden prøver at bestille tid til at besøge Christiansborgs kældre samt spisning. Vi sigter på sidst i August.

 

 1. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Understrygning af kirkens tag pågår stadig. Udvendig maling af Laurentiushuset igangsættes.

 

 1. Eventuelt:

Der tilbud på rensning af tagrender på 9.000 per side. Der tages et alternativ tilbud hjem. Forskellige muligheder for opbevaring af olie og benzin tønder. Udbygning af det nuværende sted lød lidt kompliceret (dyrt) Eva ville. arbejde med alternative steder. Kim påtager opgaven med at købe reoler til loftet over Laurentius huset. Der blev foretaget nøgle gennemgang og formaden havde ikke husket sin. I samme omgang blev der også styr på hvem der har hvilke rema 100 kort.

Carl Bruun
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen


Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 20. juni, 2018

Åbent møde:                     

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Nyt fra formanden:

Formanden ønskede Kim tillykke med uddannelsen til PO (præliminær organist.

 

 1. : Orientering v/Else: Mht udsendelse af kirkebladet til efteråret blev følgende datoer vedtaget: Høstgudstjeneste 9 september; Sogneaften 25 november; Juletræstænding 2 december. Derunder fortalte Else at der var ansat en personalekonsulent samt at plejehjem præstestillingen var blevet nedlagt.

 

 1. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Understrygning af kirkens tag pågår stadig. Udvendig maling af Laurentiushuset er færdigt. Naboen til østmuren er blevet orienteret om at processen er sat i gang. Kakkelovnen i præstegården udskiftes

 

 1. Eventuelt:

Hansen vvs lave tagrenden på kapellet. Kvartalsrapporten skal afleveres den d. 20. august sendes ud til kommentar når den er klar. Gamle regnskaber slettes. Der investeres i en smæk til bagdøren.

Carl Bruun
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 22. august, 2018

 

Åbent møde:                     

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.
 2. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.
 3. Nyt fra formanden:
 4. Det blev besluttet at fælde 4-6 trægrupper i præstegårdshaven således at der kommer mere lys ind til jordmoderhuset.
 5. Kirkegårdsmuren. Budgettet for renoveringen af kirkegårdsmuren er sat til kr. 586.672. Vi havde afsat kr. 349.500. Formanden anmoder provstiet om at måtte tage differencen af menighedsrådets fri midler.
 6. Der er 18 tilmeldte til årets menighedsudflugt.
 7. Det har været indkaldt til provstimøde (offentlig budgetsamråd for 2019). Menighedsrådets ønsker til forbedringer i 2019 blev opfyldte. Stillingen ”plejehjemspræst” blev nedlagt. Personalekonsulent stillingen skal end til videre varetages af menighedsrådsforeningen. Bent Peetz har valgt at trække sig fra sin stilling i Provstiudvalget. Kirkeskatten for Gribskov sættes ned.
 8. Sikring af gravsted: Efter ulykke er der kommet fokus på sikring af gravsten således at de ikke kan vælte. Det er kirkens opgave at gennemgå gravstene og er der ”farlige” gravstene skal kirken bede gravstensejeren om at sikre den.
 9. Låsesikring af arkivrummet i Laurentiushuset. I forbindelse med udskiftning af låsen på bagdøren, blev låsen til arkivrummet kodet om til en A nøgle.
 10. godkendelse af kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten blev godkendt.
 11. : Orientering v/Else: Anna ønskede at lave et arrangement i kirken ”Kunst og kirke” til ca. kr. 9.000. Dette beløb er noget højere end tidligere brugt ved lignende arrangementer. Menighedsrådet vil gerne bede om et mere specificeret budget. Der er nu en bruttogruppe på 14 mødre tilmeldt babysalmesang hvilket er meget tilfredsstillende. Der er familiegudstjeneste d. 28. oktober kl. 10:30. Der er høstgudstjeneste d. 9-9 kl. 10:30.
 12. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Understrygning af kirkens tag pågår stadig. Vinduet i kapellet repareres. Udskiftning af kakkelovn i præstegården fremskyndes. Budgetsat til 2019.
 13. Eventuelt:

Der blev anskaffet en ny kaffekedel til Laurentiushuset.

Carl Bruun
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen

Referat / beslutnings protokollat

Menighedsrådsmøde d. 19. september, 2018

Deltagere:                          Fraværende:

Åbent møde:                     

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Nyt fra formanden:

 

Formanden forelagde det endelige revisionsprotokollat som blev taget til efterretning.

 

 1. Evaluering af studietur: Der blev udtryk tilfredshed med studieturen. Besøget på Christiansborg hvor vi så ruinerne og gobelinerne var en stor oplevelse. Den efterfølgende bespisning var også tilfredsstillende.

 

 1. Høstgudstjenesten. Arrangementet i forbindelse med Høstgudstjenesten var en succes selvom der ikke var mødt så mange op. Bedre annoncering vil blive forsøgt til næste år.

 

 1. godkendelse af det endelige budget for 2019. Det endelige budget for 2019 blev godkendt.

 

 1. Orientering v/Else Der er indskrevet 20 konfirmander hvilket er flot. Else har haft besøg af en 5te klasse der skulle se på forskellige huse til et projekt i samarbejde med en lokal kunstner.

 

 1. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Understrygning af kirkens tag på går stadig!!!! Tilbuddet fra Toloni vedr. fældning / oprydning i præstegårdshaven samt kirkegården blev vedtaget. (kr. 37.650).

 

 1. Eventuelt:

Toilettet i kirken løber og formanden tilbød at kontakte Hansens vvs for er reparationspris. Eva ønskede sig diverse batteridrevne hækkeklippere, blæsere m.m. Der var enighed om at Eva kunne købe dem ind. Spiseaftenen er sat til 25 november.

 1. Eventuelt:

Intet under dette punkt

Carl Bruun
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 24. oktober, 2018

Deltagere:                          Fraværende: Kim

Åbent møde:                     

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse at Else ønskede emnet Førstehjælp på dagsordenen. Dette emne bliver behandlet under eventuelt.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Nyt fra formanden:

Formanden orienterede om det seneste formandsmøde i provstiet. Emner drøftet på formandsmøde af interesse var bl.a. at den fælles personalekonsulentstilling bliver nedlagt og der laves en aftale på provstiniveau med Menighedsrådsforeningen. Provsten berettede at Pia Nieburg har fået en halvtidsstilling på Arresødal hospice. Provsten var også varm fortaler for en bredere samarbejde kirkegårdene imellem samt en bedre vikardækning kordegnene imellem. Provsten foreslog at der på provstiniveau bliver investeret i ”Churcdesk” som har faciliteter tilpasset det kirkelig arbejde. Provsten orienterede også om at hvis arbejdsopgaverne skønnes at koster over 100.000 kr. skal de i udbud. Ved opgaver til en pris af omkring 50.000 kr. skal der foreligge tilbud.

 1. Godkendelse af ¾ budget opfølgning: Opfølgningen blev taget til efterretning.
 2. Østmuren. Provstiet, stiftet, Nationalmuseet og Kirkegårdsarkitekten har kommenteret på renoveringsforslaget. Der var bred enighed at stræbepiller ikke var nødvendige. Derimod blev det foreslået en dræn rende ca. 1 meter vest for østmuren. Menighedsrådet arkitekt indhenter et revideret tilbud på opgaven.
 3. Orientering v/Else Der afholdes halloween gudstjeneste d. 31 oktober. Formandsmødet d. 2 oktober 2019 skal afholdes i Esbønderups menighedshus. Søndag d. 28 oktober afholdes der familie gudstjeneste hvor babysalme sang arrangementet afsluttes.
 4. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Understrygning af kirkens tag på går stadig!!!! Toloni er klar til at gå i gang. Der indhentes tilbud ind på et nyt køleskab. Samtidigt undersøges det om et nyt passer ind hullet i køkkenet.
 5. Eventuelt:

Else spurgte om vi var interesseret i et førstehjælpskursus sammen med Villingerød og dele omkostningen. Det ville vi gerne. Eva spurgte om hun kunne lægge 100 kr. på vedligeholdsregning for perlegrus af de gravsteder der mangler. Det var der opbakning til. Kirkegården gennemgås for ”rokke” sten og der hvor gravstenen ikke står fast kontaktes gravstedsejerne. Vi skal selv gennemgå lapidariet.

 

 1. Eventuelt:

Intet under dette punkt

Carl Bruun
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 22. november, 2018

Deltagere:                          Fraværende: Lene

Åbent møde:                     

 1. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse at Else ønskede emnet Førstehjælp på dagsordenen. Dette emne bliver behandlet som pkt. 8. Derudover blev følgende punkter også tilføjet: 9 Valg af formand og næstformand og 10. Datoer for kommende møder i Menighedsrådet.

 

 1. godkendelse af referatet fra sidste menighedsrådsmøde: Referatet blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Nyt fra formanden:

 

Formanden orienterede om der var kommet brev fra Domstole vedr. Fru Romsø der skylder for diverse kirkegårds ydelser. Inger Grethe og Eva dykker ned i sagen.

 

 1. Honorar 2019: Formanden fremlagde honorarskemaet for 2019.

 

 1. Øst muren. Det er aftalt, at der først i det nye år graves, i samråd med Nationalmuseet, de nødvendige huller til at belyse kirkemures tilstand. Graveren bestiller entreprenør til opgaven. Da renoveringen bliver dyrere end oprindelig antaget har provstiet velvilligt givet samtykke til at menighedsrådet kan bruge af de frie midler til at dække meromkostningen. For nuværende er mere forbruget beregnet til kr. 237.175.

 

 

 1. Orientering v/Else Der afholdes krybbespil den første søndag i advent. D. 11. december er der korsang kl. 19:00. Julegudstjenesten afholdes kl. 16:30 i Esbønderup kirke. Gudstjenesten 1. juledag afholdes kl. 10:30.

 

 1. Status på igangsætning af mangler v/ Inger Grethe og Birgitte: Understrygning af kirkens tag på går stadig!!!! Toloni er klar til at gå i gang. Prisen på et nyt køleskab beløber sig til kr. 5.000. Birgitte undersøger om der er mulighed for at få tilskud til udskiftningen ag brændeovnene i præstegården. Toilettet i kirken udskiftes

 

 1. Førstehjælpskursus: Else ønskede at få ”førstehjælpskursus på dagsordenen idet der var mulighed for, sammen Villingerød, at deltage i et sådan. Kurset er fastlagt til d. 6. marts.

 

 1. Der skal vælges formand og næstformand.: Formand og næstformand blev genvalgt. Derudover blev posten som kontaktperson delt imellem Else K og Birgitte.

 

 1. Datoer for kommende menighedsrådsmøder i 2019: januar 17; februar 27; marts 20; april 24; maj 22; juni 19; august 212; september 25; oktober 23 og november 27.

 

 1. Eventuelt:

Forreste transmission på Stigaen er utæt og skal skiftes (ca. 11.000 kr.) Der indkøbes 25 ekstra sangbøger af den lille nye

 1. Eventuelt:

Intet under dette punkt

Carl Bruun
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen